Skip to main content

منابع موجود به زبان فارسی Browse
این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

کتابسوزان نازی ها


در دهم ماه مه سال 1933، دانشجویان آلمانی تحت حکومت نازی ها دهها هزار جلد کتاب را در سرتاسر کشور به آتش کشیدند. این کتابسوزان سرآغاز دوران سانسور و نظارت گسترده بر فرهنگ در حکومت رعب و وحشت آدولف هیتلر بود.

در این فیلم کوتاه، یک بازمانده هولوکاست، یک نویسنده ایرانی، یک منتقد ادبی آمریکایی و دو مورخ به توصیف کتابسوزان نازی ها می پردازند و به این پرسش پاسخ می دهند که چرا حکومت های تمامیت خواه فرهنگ، بویژه ادبیات را آماج حملات خود قرار می دهند.

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است: